Algemene voorwaarden

 

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
• Dag: kalenderdag;
• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
• Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Rianne van der Zaag, Welkom thuis Dokkum

Kalmusstraat 15, 9101 ED Dokkum

Kvk-nummer: 85292370

Btw- identificatienummer: NL004075376B08